Privacyverklaring

Privacyverklaring – (Kinder)Coaching van der Veld

(Kinder)Coaching van der Veld, gevestigd aan: Corversbos 126, 2134 MK Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Corversbos 126
2134 MK Hoofddorp

Esther van der Veld is eigenaar en daarmee ook Functionaris Gegevensbescherming van (Kinder)Coaching van der Veld; te bereiken via kindercoachingvanderveld@live.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

(Kinder)Coaching van der Veld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternamen leerling en ouder(s)/verzorger(s)
 2. Geslacht
 3. Geboortedata
 4. Adresgegevens
 5. Telefoonnummer
 6. E-mailadres
 7. Gegevens m.b.t. kind en hulpvraag, met toestemming van ouder(s)/voogd
 8. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. in correspondentie, bij het intakegesprek en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kindercoachingvanderveld@live.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

(Kinder)Coaching van der Veld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het op maat maken van de dienstverlening (begeleiding in de vorm van remedial teaching/onderzoek/bijles)
 2. Het afhandelen van jouw betaling
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder na toestemming
 4. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 5. Medische gegevens indien noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening
 6. Je te kunnen whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 7. Een account voor je aan te maken bij computerprogramma’s zoals Muiswerk, Studiemeter en programma’s om toetsen na te kijken van Boom uitgeverij. Met al deze partijen heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat ook hier je gegevens veilig zijn. Ik meld je pas aan bij deze programma’s nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven.
 8. (Kinder)Coaching van der Veld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

(Kinder)Coaching van der Veld neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

(Kinder)Coaching van der Veld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar (gelijk met gehele administratie als gevolg van de wettelijke verplichting t.b.v. rapportage en afdracht aan de Belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden

(Kinder)Coaching van der Veld verstrekt uitsluitend informatie aan derden met toestemming van jou (bijvoorbeeld aan scholen) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

(Kinder)Coaching van der Veld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door (Kinder)Coaching van der Veld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand (Excel of Word of PDF) naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kindercoachingvanderveld@live.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je mag ook langskomen met een geldig identiteitsbewijs, na afspraak. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek (Kinder)Coaching van der Veld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

(Kinder)Coaching van der Veld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kindercoachingvanderveld@live.nl