Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kindercoaching van der Veld 2022-2023

Definities:

 1. Kindercoaching van der Veld: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp
  onder nr: 55781829
 2. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kindercoaching van der Veld een overeenkomst sluit. In de regel: ouders/verzorgers van leerling of de leerling zelf.
 3. Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Kindercoaching van der Veld wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat leerling en contractant ook dezelfde kunnen zijn).
 4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Kindercoaching van der Veld en contractant tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand, alsook door ondertekening van de opdrachtbevestiging in het aanmeldingsformulier. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op www.Kindercoaching van der Veld.nl vermelde prijzen voor de diverse door Kindercoaching van der Veld aangeboden diensten. Indien van toepassing kunnen annuleringskosten of administratiekosten in rekening gebracht worden punt weg (resterende aantal lessen, als een vol lesblok vroegtijdig beëindigd wordt).
 7. Inschrijfgeld: het vanwege de inschrijving van de leerling bij Kindercoaching van der Veld in rekening gebrachte tarief.
 8. De duur van de overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd. Tevens is het mogelijk tijdens het oudergesprek (na tien lessen) aan te geven of de duur van de overeenkomst stopgezet dient te worden. Inachtneming van een lesblok van tien lessen. Bij opzegging van een van meerdere afgenomen diensten, geldt de opzegtermijn van een vol lesblok ten aanzien van elke afgenomen dienst afzonderlijk.

Algemeen:

 1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door Kindercoaching van der Veld zorgvuldig bewaard. Tenzij Contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de docent op de school van de leerling.
 3. Contractant en leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
 4. Door leerling in vertrouwen aan Kindercoaching van der Veld of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of contractant, tenzij Kindercoaching van der Veld dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van Kindercoaching van der Veld.
 5. Alle door Kindercoaching van der Veld geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Kindercoaching van der Veld. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Kindercoaching van der Veld vermeld wordt, Kindercoaching van der Veld uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 6. Kindercoaching van der Veld is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan de Kindercoaching van der Veld vestiging.
 7. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Kindercoaching van der Veld volledig afhankelijk van de medewerking van de leerling. Als de leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Kindercoaching van der Veld hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 8. Kindercoaching van der Veld biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Kindercoaching van der Veld verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.
 9. In gevallen van overmacht voor Kindercoaching van der Veld kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Kindercoaching van der Veld is hiervoor niet aansprakelijk.
 10. De leerling houdt zich aan de gedragscode van Kindercoaching van der Veld.
 11. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, bij kindercoachingvanderveld@live.nl

Tarieven en Betaling:

 1. Contractant is aan Kindercoaching van der Veld het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd.
 2. Kindercoaching van der Veld is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal contractant hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.
 3. Het inschrijfgeld wordt in rekening gebracht op de eerste factuur.
 4. Het opmaken van de factuur geschiedt vooraf ieder lesblok (tien lessen). Betaling in termijnen vooraf van de lessen is mogelijk. De contractant ontvangt een factuur per mail of post, afhankelijk waar u voor kiest. Deze factuur dient binnen 7 dagen te worden voldaan.
 5. Indien de factuur, om welke reden dan ook, drie keer niet uitvoerbaar is, is contractant van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim zijn alle vorderingen, inclusief de wettelijke rente, uit welke hoofde dan ook van Kindercoaching van der Veld op contractant direct opeisbaar. Indien Kindercoaching van der Veld overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Contractant.
 6. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal Kindercoaching van der Veld een betalingsherinnering verzenden. De daaraan verbonden (administratie)kosten ad € 12,50 bij de eerste herinnering en daarenboven € 12,50 bij de tweede herinnering, zullen aan contractant in rekening gebracht worden.
 7. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan Kindercoaching van der Veld kenbaar te worden gemaakt, tenzij contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Bijles:

 1. Indien contractant tijdens of binnen één werkdag na het intakegesprek aangeeft de leerling niet te willen laten starten bij Kindercoaching van der Veld, dan zijn geen kosten verschuldigd. Laat contractant na één werkdag na het intakegesprek weten de leerling niet te willen laten starten bij Kindercoaching van der Veld, dan wordt het Inschrijfgeld voor bijles en de kosten van een vol lesblok in rekening gebracht.
 2. De voor bijles geldende tarieven zijn per les a 55 minuten.
 3. Extra bijles buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.
 4. Vakanties en feestdagen:
  a) In de schoolvakanties blijft Kindercoaching van der Veld op aparte tijden geopend. Wij verwachten dat de leerling ook in de vakanties deelneemt aan de bijles.
  b) In die vakantieweken kan Kindercoaching van der Veld van te voren aan contractant gecommuniceerde, gewijzigde openingstijden hanteren. Kindercoaching van der Veld houdt zich aan het aantal begeleidingsuren dat in een “normale week” ook geboden zou zijn.
  c) Mocht een leerling geen bijles kunnen volgen in de schoolvakanties (ivm vakantie), graag 14 dagen van tevoren mondeling of schriftelijk laten weten (kindercoachingvanderveld@live.nl)
 5. Bij ziekte van de leerling die langer aanhoudt dan drie aaneengesloten afspraakdagen (dagen waarop de Leerling naar Kindercoaching van der Veld zou komen), brengt Kindercoaching van der Veld, op aanvraag van de ouders bij het landelijke secretariaat, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Het verzuim kan aannemelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

Bijles

 1. De minimale afname van bijles is 1x per week.
 2. Vanaf het moment dat de inschrijving telefonisch bevestigd is, neemt Kindercoaching van der Veld een week voor het plannen van de bijles. Gedurende die week verplicht contractant zich om de bijles af te nemen als die aangeboden wordt (kortom om niet ook ergens anders de opdracht uit te zetten). Biedt Kindercoaching van der Veld binnen een week een mogelijke dag en tijd, en contractant beslist toch niet het product bij Kindercoaching van der Veld af te nemen, dan brengt Kindercoaching van der Veld daarvoor € 27,50,- annuleringskosten in rekening. Is het na een week niet gelukt de bijles te plannen, staat het Contractant vrij om verdere data en planningen kosteloos af te slaan.
 3. Bij de start van de begeleiding wordt een vaste dag en tijd gepland.
 4. De leerling mag tijdens een bijles een volgende afspraak in overleg met de docent proberen te verzetten. Dit mag alleen tijdens de bijles en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de docent.
 5. Tijdens de officiële feestdagen is Kindercoaching van der Veld gesloten. Bijlessen komen dan ook te
  vervallen en worden niet in rekening gebracht.